ข้อบังคับว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง พ.ศ.57

เรื่อง : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557
         ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2557 แล้วมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 
         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งเวียนสำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (จำนวน 1 ฉบับ) ดังเอกสารแนบ 
รายงานการโอนเงินค่าตอบแทน

เรื่อง :  รายงานการโอนเงินค่าตอบแทน
          ด้วยกองคลังขอส่งรายงานการโอนเงินค่าตอบแทนต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร อาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำเดิอนตุลาคม-ธันวาคม 2556 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนนวนเงินที่ได้รับ (ดังเอกสารแนบ)
          ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนต่างๆของตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://doc.chandra.ac.th/misweb/  โดยติดต่อขอรหัสเข้าใช้ได้ที่ คุณปราณี  จิตรเย็น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบอร์ 2931

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม “English Activity Day”
ในหัวข้อ “Love Peace and Happiness”

ร่วมชมกิจกรรมการแข่งขัน Speech, Drama และการแสดงต่างๆ จากนักศึกษาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
ในวันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08:00-17:00 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 0-2942-6900-99 ต่อ 3024เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
      เพื่อให้การดำเนินการสรรหาคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอส่งสำเนาดังกล่าว(รายละเอียดดังแนบ)เรื่อง  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556

       ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้พิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2556 แล้วมีมติ เห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ฉบับบดังกล่าว ใรคราวประชุมครั้งที่9/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 (รายยละเอียดดังเอกสารแนบ)