แต่งตั้งผู้จัดการทีมและนักกีฬา

เรื่อง : แต่งตั้งผู้จัดการทีม ผู้ช่วยผู้จัดการทีม ผู้ควบคุมทีมและนักกีฬา
    เพื่อให้การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 21 "จันทรเกษมเกมส์" ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2556 และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันฯในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา2557

เรื่อง : ขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา ประเภทเรียนดี
     
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2556 นั้น มีมติเห็นชอบให้มีการขยายเวลารับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี  ออกไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิการยน 2556 (ตามเอกสารแนบ)
แจ้งกำหนดการโอนเงินค่าสอน ค่าตอบแทนต่างๆ

เรื่อง : แจ้งกำหนดการโอนเงินค่าสอน ค่าตอบแทนต่างๆ
     กองคลังได้ดำเนินการ จัดทำปฏิทินการโอนเงินค่าสอน ค่าตอบแทนต่างๆ สำหรับปีงบประมาณ 2557 เพื่อให้บุคลากรตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีได้ถูกต้อง (ตามกำหนดการดังเอกสารแนบ)

เรื่อง : รายงานการโอนเงินค่าตอบแทน
   ด้วยกองคลัง ขอส่งรายงานการโอนเงินค่าตอบแทนต่างๆ เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนกันยายน 2556 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของจำนวนเงินที่ได้รับ (ตามเอกสารแนบ

เรื่อง : แจ้งเวียนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2556
     ตามที่ ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดีนั้น ฝ่ายเลขนุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งเวียนมติสภามหาวิทยาลัยฯ (ตามเอกสารแนบ)