ดาว์นโหลดไฟล์กำหนดการ การประเมินการสอนออนไลน์ ปีการศึกษา 1/2556 เป็นไฟล์เอกสาร PDF
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 Download!!
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 Download!!

แบบกำหนดภาระงานมาตรฐานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

แบบกำหนดภาระงานมาตรฐานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรายภัฏจันทรเกษม ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 7/2556 (เพิ่มเติม) ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556 (คลิกดูรายละเอียดแนบ)
ม.รภ.จันทรเกษม รับมอบเกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้ เรื่อง มรภ.จันทรเกษม รับมอบเกียรติบัตร น้ำประปาดื่มได้ 
จากการที่การประปานครหลวง ได้มาเก็บตัวอย่างน้ำประปาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ผลปรากฏว่าน้ำประปาได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ "น้ำประปาดื่มได้"