คู่มือคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อและเนื้อหาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เพิ้อประกอบการตัดสินใจในการศึกษาต่อ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาต่อ
 2. เนื้อหาหลักสูตร
 3. โครงสร้างหลักสูตร
 4. การประกอบอาชีพหรือแนวทางการศึกษาต่อ เมื่อสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
 5 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 8 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
10 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
11 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
13 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
14 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
16 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
17 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
18 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
22 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
25 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
26 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
28 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
29 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
30 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
31 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
32 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งอยู่เลขที่  39/1 ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร อยู่ระหว่างอาคารหอส้มตำและคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร 3  ชั้น 1 อาคาร  อาคาร 7 ชั้น  1 อาคาร  ห้องประชุมหงส์พันธุ์และสวนธรรม  ซึ่งบริเวณภายในสวนธรรมจะประกอบด้วย  ลานธรรมที่มีพระพุทธรูป “หลวงพ่อใหญ่”  ประดิษฐานอยู่บนฐานบัวที่มีฉากหลังเป็นประติมากรรมภาพปริศนาธรรม  และมีศาลาปฏิบัติธรรม  บริเวณรอบๆ ปลูกไม้ใหญ่และไม้ประดับร่มรื่น  สำหรับด้านหน้าของคณะปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยืนต้น ทำให้สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ร่มรื่น  เย็นสบาย นอกเหนือจากอาคารดังกล่าว ยังมีบางสาขาวิชาอยู่ที่อาคารอื่น ซึ่งได้แก่ สาขาวิชาดนตรีสากล และ สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง อยู่ที่อาคารมานิจชุมสาย  ส่วนสาขาวิชาศิลปกรรม และ สาขาวิชาดนตรีไทย อยู่ที่อาคารกิจการนักศึกษา

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา  จึงติดตั้งไฟฉุกเฉิน ตามอาคารเรียน  ติดตั้งโทรทัศน์  และติดตั้งน้ำดื่ม  สะอาด  ถูกสุขลักษณะไว้ตามอาคารต่างๆ  ด้วย พร้อมทั้งจัดทำซุ้มนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ได้นั่งพักผ่อนตามอัธยาศัย>

แผนที่


ห้องอาจารย์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 1
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย 2
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวัฒนธรรม
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาฝรั่งเศส
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาจีนคบ.
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาชุมชน
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1
>| ห้องพักอาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
>| ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 321
>| 322/1
>| 337
>| 352/1
>| 353/1
>| 371/1
>| 372/1
>| 373/1
>| 374/1

1.  ด้านการจัดการศึกษา

 •  - เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมให้สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่นและสังคม

2.  ด้านการวิจัย

 •  - เพื่อส่งเสริมการวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคณะ  สถาบัน  และสังคม
 •  - เพื่อให้บุคลากรของคณะมีศักยภาพและความสามารถในการวิจัยทัดเทียมกับนานาชาติ

3.  ด้านการบริการวิชาการ

 •  - เพื่อให้คณะสามารถให้บริการทางการศึกษาตามความต้องการของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 •  - เพื่อให้คณะสามารถให้การฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่สังคมตามความต้องการ

4. ด้านทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

 •  - เพื่อให้นักศึกษา  เยาวชน  และประชาชน  มีความรู้ความเข้าใจในแก่นสารและคุณค่าของศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม
 •  - เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างองค์กร  และสถาบันอื่น ๆ  ทางด้าน   ภาษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผลิตผลงานสร้างสรรค์ทางภาษา ศาสนาศิลปวัฒนธรรมและสื่อสารสนเทศ  เพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสัมพันธ์
 •  - เพื่อมุ่งให้เกิดการประยุกต์  บูรณาการ  และพัฒนาวัฒนธรรมไทย   เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์
 •  - เพื่อให้มีศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

5.  ด้านการบริหาร

 •  - เพื่อพัฒนาและจัดทรัพยากรของคณะให้มีประสิทธิภาพ  มีอิสระ  และคล่องตัว
 •  - เพื่อพัฒนากระบวนการการบริหารให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง

6.  ด้านกิจกรรมนักศึกษา

 •  - เพื่อส่งเสริมให้กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างพัฒนาความรู้ทางวิชาการคุณธรรม   จริยธรรม  บุคลิกภาพ  และเกิดความภาคภูมิใจในคณะและสถาบัน
 •  - เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการพัฒนาชุมชนร่วมกับองค์การทั้งภาครัฐและเอกชน
 •  - เพื่อพัฒนาองค์กรทางด้านกิจการนักศึกษาให้มีศักยภาพในการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน
 •  - เพื่อส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ด้านกระบวนการเรียนรู้  และพัฒนาคุณภาพชีวิต

7.  ด้านพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

 •  - เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการดำเนินงานของคณะอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐาน  เพื่อส่งเสริมคุณภาพทางการศึกษา
 •  - เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อคณะ  สถาบันและชุมชน
 •  - เพื่อพัฒนาอาจารย์   บุคลากร  นักศึกษา  ให้มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม