ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยครูจันทรเกษม  ดังนั้นคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงได้จัดตั้งขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม  พ.ศ.  2519  และในช่วงแรกๆ  ผลิตบัณฑิตสาขาการศึกษาครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  เท่านั้น  ต่อมาจึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเปิดสอนสาขาวิชาอื่นๆ  นอกเหนือจากสายครู  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตและสังคม  โดยมีวิวัฒนาการของหลักสูตรดังนี้

ปี  พ.ศ.  2522

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)7 หลักสูตรปริญญาตรี  2 ปี (หลังอนุปริญญา) สาขาการศึกษา วิชาเอกที่เปิดสอนเป็นรุ่นแรก  คือ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา  พร้อมกันนี้ก็ได้เปิดสอนนักศึกษาตามโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำการ (อคป.) ในหลักสูตรนี้ด้วย

ปี  พ.ศ.  2523

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาเอกภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา

ปี  พ.ศ.  2527

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต   (ค.บ.)   หลักสูตร  2  ปี   วิชาเอกศิลปศึกษา   และบรรณารักษศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2528

 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาภาษาอังกฤษ  
 • เปิดสอนอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.) หลักสูตร 2 ปี วิชาภาษาอังกฤษ อังกฤษธุรกิจ  และบรรณารักษศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2530

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หลักสูตร  4  ปี  วิชาบรรณารักษศาสตร์   และหลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา)  วิชาประวัติศาสตร์ 
 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร  4  ปี วิชาบรรณารักษศาสตร์ 
 • เปิดสอนอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  หลักสูตร  2  ปี  วิชานาฏศิลป์และการละคร                                                                                                       2

ปี  พ.ศ.  2531

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาดนตรีศึกษา  
 • เปิดสอนอนุปริญญาศิลปศาสตร์  (อ.ศศ.)  หลักสูตร  2  ปี  วิชาดนตรีสากล

ปี  พ.ศ.  2533

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  หลักสูตร  2  ปี  (หลังอนุปริญญา) วิชานาฏศิลป์และการละคร      
 • เปิดสอนศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี  วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2534

 • เปิดสอนอนุปริญญาศิลปศาสตร์  หลักสูตร  2  ปี  วิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์

ปี  พ.ศ.  2536

 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาศิลปกรรม (ออกแบบประยุกต์ศิลป์)  วิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ

ปี  พ.ศ.  2537

 • เปิดสอนครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาภาษาฝรั่งเศส

ปี  พ.ศ.  2538

 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หลักสูตร  4  ปี  วิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปี  พ.ศ.  2544

 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาการพัฒนาชุมชน

ปี  พ.ศ.  2546

 • เปิดสอนศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  วิชาวัฒนธรรมศึกษา

ปี  พ.ศ. 2549

 • มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรใหม่  ได้แก่ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)  หลักสูตร  4  ปี  ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ,  ภาษาจีนและภาษาจีนธุรกิจ , ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ,  ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว

ปี พ.ศ. 2550

 • เปิดสอนหลักสูตรใหม่เพิ่ม คือ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) หลักสูตร 4 ปี        

ในปี  พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูเป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2535    ดังนั้นวิทยาลัยครูจันทรเกษมจึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏจันทรเกษม” และคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  ตั้งแต่นั้นมา

วันที่  14  มิถุนายน  2547  ได้ประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏในราชกิจจานุเบกษา  ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  15  มิถุนายน  2549  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  จึงเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ในปีการศึกษา  2551  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดการเรียนสอนทั้งสิ้น 18  สาขาวิชา  ดังนี้

 1.  สาขาวิชาภาษาไทย
 2. สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                                                                          
 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 5. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
 6. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
 7. สาขาวิชาศิลปกรรม
 8. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์                                  
 9. สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง
 10. สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว      
 11. สาขาวิชาดนตรีไทย                          
 12. สาขาวิชาดนตรีสากล                       
 13. สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
 14. สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา
 15. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
 16. สาขาวิชาภาษาจีน
 17. สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
 18. สาขาวิชานิติศาสตร์

เมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2549  ได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เรื่อง  การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มี  3  หน่วยงาน  ได้แก่  สำนักงานคณบดี  ภาควิชามนุษยศาสตร์ และภาควิชาสังคมศาสตร์