1 รายงานการถอดบทเรียนจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดูรายละเอียด
2 สรุปความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ระดับแผน ดูรายละเอียด
3 สรุปผลแสดงความสำเร็จของการบริการวิชาการ ดูรายละเอียด
4 ตารางสรุปผลแสดงความสำเร็จของการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จในระดับโครงการ ดูรายละเอียด
5 ตารางสรุปผลแสดงความสำเร็จของงานบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จในระดับแผน ดูรายละเอียด