อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี
T.Jang2อาจารย์ ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
altอาจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
alt
อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นายกานต์  ทรัพย์เสริมสุข
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงาน