อาจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม
คณบดี
T.Jang2ดร.ธรรมรัตน์    โถวสกุล
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและงานประกันคุณภาพ
altอาจารย์ ดร.ปิยพร ท่าจีน
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์วาสนา โปร่งจิต
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
alt
อาจารย์ทรงกฤษณ์  คมสัน
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
alt
อาจารย์ศุทธินี พัวพรพงษ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ผศ.ธีระชัย  สุขสวัสดิ์
หัวหน้าภาคมนุษยศาสตร์

ผศ.สุกานดา  สารน้อย
หัวหน้าภาคสังคมศาสตร์

นางทรรศนีย์  ผู้ชูจันทร์
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี