ทรรศนีย์  ผู้ชูจันทร์ (หนึ่ง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


พลพิพัฒน์ สารมาศ (ปิ่น)
นักวิชาการศึกษา
(งานโสตทัศนศึกษา)


วิฑูรย์ นามแสง (ยุ่น)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 316


ปรีชา พิทักษ์พล (โอ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้องปฏิบัติการ 323-324 


วิรัตน์ พัดทอง (เผือก)
นักวิชาการศึกษา
(งานประกันคุณภาพการศึกษา)


เพ็ญพักตร เกี้ยวกระโทก (ฝน)
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
(งานกิจการนักศึกษา)


แสงทิตย์ บุญสาม (ผึ้ง)
นักวิชาการพัสดุ


มณีรัตน์ ชูหิรัญ (มินนี่)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


สุธินี แสงสุวรรณ์ (หญิง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


สุมารินทร์ คชานุภาพ (กิ๊บ)
นักวิชาการศึกษา


สุชาดา พูนพร (ดา)
นักวิชาการศึกษา


อนันต์จริยา ทองบริสุทธิ์ (จิ๊บ)
พนักงานธุรการ


วันทนาพร  รุ่งวรรณรัตน์ (ยุ้ย)
นักวิชาการศึกษา

จิรภา หล้าบา (จอย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กาญจนา เทพธานี (แตง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพัตรา วันพุดชา (แต๊ว)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

พรศิริ ทองน้อย (ต่าย)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุภาพร บัวเอี่ยม (แขก)
ช่างเทคนิคประจำสาขาวิชา
ดนตรีไทย

กมลลักษณ์ สิงห์ป้อง (ปลา)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วรรณภัทริศา ยกล้วน (หญิง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ)

แพรตะวัน  นิธิอัครนันท์ (มู่หลาน)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(โครงการจัดการศึกษานักศึกษานานาชาติ)

  สุเมธ ทรัพย์เจริญ (เมธ)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ปราณี ป้านสวาท
แม่บ้านประจำสาขาวิชา
นาฏศิลป์และศิลปการแสดง

จุฑาทิพย์  แย้มยลศรี (กุ้ง)
พนักงานสถานที่